Noteikumi

Esiet sveicināti sacensību „online” pieteikšanās sistēmā piedalies.sp.lv. Lūdzu, pirms reģistrēšanās sacensībām iepazīties ar sistēmas lietošanas noteikumiem, un Jūsu kā sacensību dalībnieka atbildību un pienākumiem.

Vispārīgie noteikumi

Reģistrējoties un uzsākot portāla piedalies.sp.lv izmantošanu, lietotājs brīvprātīgi piekrīt visiem publicētajiem noteikumiem un lietošanas prasībām.

Personas datu aizsardzības noteikumi

Šī personas datu aizsardzības politika tiek piemērota šai vietnei. Lūdzu, izlasiet konfidencialitātes politiku, kas tiek piemērota vietnei piedalies.sp.lv. Ja Jūs nepiekrītat šai konfidencialitātes politikai, lūdzu, nelietojiet šo vietni.
Ieejot šajā vietnē un lietojot to, Jūs piekrītat šīs konfidencialitātes politikas noteikumiem.
Biedrībai „Spēka Pasaule” ir svarīgi aizsargāt vietnes piedalies.sp.lv apmeklētāju konfidencialitāti. Lūdzu, ievērojiet, ka mēs varam sniegt cienījamām trešajām pusēm apkopotos statistikas datus par apmeklētājiem un ar to saistīto informāciju, taču šajos statistikas datos neietilps personu identificējoša informācija.
Lai varētu atbildēt uz Jūsu jautājumiem, izpildīt Jūsu pieprasījumus vai pārvaldīt šo programmu, mums var būtu nepieciešams lūgt Jūs sniegt personas informāciju kā, piemēram, norādīt savu vārdu un uzvārdu, adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru. Mēs varam izmantot šo informāciju, lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumiem vai, lai sazinātos ar Jums pa pastu, e-pastu vai tālruni ar mērķi informēt Jūs par mūsu piedāvātajiem produktiem, pakalpojumiem vai mūsu reklāmas aktivitātēm. Ja Jūs pasūtat produktu, pieprasāt pakalpojumu vai iesniedzat šajā vietnē materiālus, mums var būt nepieciešams sazināties ar Jums, lai saņemtu papildu informāciju, kas ir nepieciešama Jūsu pasūtījuma un / vai pieprasījuma apstrādei vai izpildei. Taču mēs, ja vien to nepieprasa piemērojamā likumdošana, nesniegsim šo informāciju bez Jūsu atļaujas trešajām pusēm, ja vien tas nebūs nepieciešams Jūsu pasūtījuma apstrādei.
Papildus Jūsu sniegtajai personas informācijai, šī vietne var izmantot tehnoloģiju, kas mums ļauj savākt noteiktu tehnisko informāciju kā, piemēram, iegūt informāciju par Jūsu interneta protokola adresi, datora operētājsistēmu, pārlūka tipu, informācijas plūsmas sistēmu un meklēto tīmekļa vietņu adresēm.
Lūdzu, ievērojiet, ka, tā kā ar personas informācijas sniegšanu klātienē, pa tālruni vai ar interneta starpniecību vienmēr ir saistīts zināms risks un neviena tehnoloģiskā sistēma nav pilnīgi droša, “neietekmējama” vai “aizsargāta pret hakeriem”, biedrība „Spēka Pasaule” ir centusies veikt attiecīgus pasākumus, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas informācijai un samazinātu šādas piekļuves risku, kā arī novērstu nepareizu tās lietošanu un neprecizitāti.
Biedrība „Spēka Pasaule” pēc savas iniciatīvas vai pēc Jūsu pieprasījuma papildina, labo vai dzēš nepilnīgus, neprecīzus vai novecojušus personas datus, kurus ir ieguvusi saistībā ar šīs vietnes darbību.
Mēs varam jebkurā laikā, bez iepriekšēja paziņojuma mainīt šo konfidencialitātes politiku, izmanīt, pārveidot vai anulēt piekļuvi šai vietnei vai šīs lapas saturam.

Autortiesību atruna

Esošais interneta portāls ir biedrības „Spēka Pasaule” īpašums. Visas portālā piedalies.sp.lv atrodamās radošās izstrādnes, ieskaitot dizainu, tekstus un programmatūras kodu, ir biedrības „Spēka Pasaule” vai tās klientu vai sadarbības partneru īpašums un autortiesību objekts, un tiek aizsargāts Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā saskaņā ar starptautiskajām vienošanām par autortiesību aizsardzību.

Publicējot savu informāciju portālā, lietotājs nodod biedrībai „Spēka Pasaule” visas autortiesības šīs informācijas izmantošanā. Lietotājiem nav tiesību pieprasīt naudas atlīdzību no biedrības „Spēka Pasaule” par publicētās informācijas izmantošanu.

Piedalies.sp.lv ievietotās informācijas kopēšana vai izplatīšana ir atļauta tikai ar rakstisku piekrišanu un publicēšana bez atbilstošām atsaucēm ir stingri aizliegta. Ja vēlaties izmantot piedalies.sp.lv publicēto informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums izmantojot e-pastu piedalies@sp.lv  

Pārkāpjot augstākminētos noteikumus, var tikt piemērota kriminālatbildība par autortiesību pārkāpšanu LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

Sacensību dalībnieka apliecinājums (dopings) Izprinēt varat šeit

Ar šo es, apliecinu, kā Latvijas Republikā atzītās Latvijas Pauerliftinga federācijas (turpmāk - LPF), Reģ.Nr.40008022129, atzīta 2005.gada 17.janvārī un 2010.gada 29.decembrī Latvijas sporta federāciju padomē (turpmāk - LSFP), LSFP atzīšanas apliecības Nr.54, organizēto (rīkoto) sacensību dalībnieks (dalībniece), un ievērojot to, ka:

a) LPF ir vienīgā leģitīmā sporta federācija (kompetentā iestāde) Latvijā, kurai ir tiesības vadīt un koordinēt darbu spēka trīscīņā un tās disciplīnās Latvijā, rīkot jebkāda līmeņa nacionālās un starptautiskās sacensības;

b) ikvienam sportistam, kas piedalās LPF organizētajās (rīkotajās) sacensībās individuāli un/vai pārstāv jebkādu juridisku personu, sporta biedrību, klubu u.c., ir saistoši Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti, kā arī starptautiskie tiesību akti, kas regulē LPF vadīto un koordinēto sporta jomu, tostarp un ne tikai, Starptautiskās Pauerliftinga federācijas (IPF) un Eiropas Pauerliftinga federācijas (EPF) normatīvie akti un procesuālie dokumenti,

apliecinu un vienojos par turpmāko:

1. Man ir zināmi un saprotami IPF Anti-dopinga noteikumi, Pasaules Antidopinga kodekss un Sporta medicīnas valsts aģentūras Antidopinga pasākumu metodiskie norādījumi (turpmāk – SMVA noteikumi). Apliecinu un vienlaicīgi vienojos pilnībā ievērot un uzņemties sev par saistošiem šajā punktā uzskaitītajos normatīvajos aktos ietvertos noteikumus, kas nav aprobežoti ar šajā punktā uzskaitīto normatīvo aktu uzskaitījumu, bet tiek iztulkoti kopsakarā ar jebkādiem pielikumiem, vēlāk veiktiem grozījumiem un/vai papildinājumiem, tostarp citu šajā punktā neminētu institūciju kompetenti pieņemti lēmumi, kas skar vai varētu skart šī līguma dalībniekus.

2. Apliecinu un pilnībā piekrītu, ka LPF, LSFP, EPF un IPF vai cita kompetenta iestāde, kas ir tiesīga piemērot sankcijas pret sportistu saistībā ar šī apliecinājuma un līguma noteikumu pārkāpumu, ir leģitīma (tiesīga) piemērot sankcijas par jebkādu antidopinga noteikumu pārkāpumu, kas tiks vai varētu tikt konstatēts.

3. Tāpat apliecinu un piekrītu, ka jebkāds strīds, kas varētu rasties saistībā ar lēmumu par antidopinga noteikumu pārkāpumu, tiks izskatīts LPF noteiktajā kārtībā un tās lēmums būs saistošs un izpildāms. Lēmuma pārsūdzība iespējama likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pārsūdzības iesniegumu SMVA noteikumos noteiktajā kārtībā. Šādā gadījumā attiecīgais lēmums būs galīgs un vairāk nepārsūdzams.

4. Parakstot šo apliecinājumu un līgumu, apliecinu, ka esmu rūpīgi iepazinies (iepazinusies) ar tā saturu un apzinos tiesiskās sekas, kādas varētu iestāties, ja tiks pārkāpti šī apliecinājuma noteikumi.

Sacensību dalībnieka apliecinājums (dalība)

  1. Apliecinu, ka man ir ģimenes ārsta izsniegta izziņa, kas atļauj nodarboties ar spēka trīscīņas sportu, kā arī nodarboties paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos, kā arī  reizi divpadsmit mēnešos man ir veikta padziļināta profilaktiskā medicīniskā pārbaude saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.195.
  2. Esmu informēts, ka, ja man nav 18 gadu, bez ārsta vai vecāku rakstiskas atļaujas es netikšu pielaists sacensībām.
  3. Esmu informēts, ka reģistrēties sacensībām ir iespējams vienīgi uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
  4. Esmu informēts, ka, ja komanda vai tās pārstāvji atsakās pildīt sacensību nolikumā vai citos LPF vai IPF noteikumos, nolikumos minētās prasības vai noteikumus, var tikt piemēroti dažādi disciplinārie mēri, līdz visas komandas diskvalifikācijai un tās dalībnieku apbalvojumu neizsniegšanai. Par to var lemt sacensību direktors, konsultējoties ar galveno tiesnesi, sacensībās uz vietas. Lēmumus var pārsūdzēt LPF Disciplinārā Komitejā mēneša laikā pēc sacensībām;